6. júna 2012

Ako vymôct peniazeTu je taký krátky návod na to, ako dostať z dlžníka peniaze. Väčšinou sa mi na toto dostane dobrej reakcie, teda zaplatenie pohľadávky, resp. aspoň ohlas, že žije. Snaď to niekomu pomôže.

Pokiaľ vo vyššie uvedenej lehote z Vašej strany nedôjde k zaplateniu dlžnej sumy, budem si uplatňovať svoje nároky súdnou cestou, s čím budú spojené ďalšie výdavky (za zaplatenie súdneho poplatku, za ďalšie právne služby, vrátane zastupovania v súdnom konaní), ktoré ste povinný v zmysle zákona nahradiť.

Zaplatením Vášho záväzku v stanovenej lehote predídete súdnemu a/alebo exekučnému konaniu, čo bude pre Vás znamenať podstatnú úsporu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť, že nezaplatením dlžnej sumy môže dôjsť až k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa (ust. § 239 Trestného zákona) ak sa zbavíte čo i len časti Vášho majetku alebo zvýhodňovania veriteľa (ust. § 240 Trestného zákona), a to v prípade, ak zaplatíte prednostne akúkoľvek sumu inej spoločnosti (napr. aj faktúru za mobil).